Lotte Dalager Underviser og inspirator

MindGame - Unge på kanten af uddannelsessystemet

Robusthed i Ungecenter Gentofte

 

Indholdet i projektet

Projektet vil bestå af to dele; først en uddannelse i Robusthedsprogrammet for medarbejderne i Ungecentret, som de kan bruge i deres arbejde med de unge. Dernæst et forløb for en gruppe af unge tilknyttet Ungecentret, der har problemer med misbrug og/eller mentale udfordringer. Forløbet skal tage udgangspunkt i de metoder som medarbejderne har stiftet bekendtskab med i Robusthedsprogrammet, og skal bruges til at afprøve disse metoder og værktøjer i arbejdet med de unge.

Robusthedsprogrammet

Robusthed.dk er en del af forskningsprogrammet for mental Børnesundhed og er udviklet af læge Poul Lundgaard Bak. Programmet tager afsæt i teorien om mentalisering. Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i stort og småt, især når livet er svært. Robusthed kan bruges i mange sammenhænge - det gør det nemmere at lære, træffe beslutninger og forebygge stress og konflikter. Programmet indeholder praktisk viden om robusthed for børn, unge og voksne - formidlet i hverdagssprog. Her bringes både god gammel og ny viden om tanker, følelser og hjernen og viden om mobning i spil. Der er også viden og inspiration i forhold til løsning af en række almindelige og alvorlige problemer. Erfaringer viser, at programmet kan bidrage til reduktion af alvorlige konflikter blandt børn og unge med mere end 90 % - og bidrage til betragtelig reduktion i stress-relateret sygefravær hos voksne. På Robusthed.dk er der samlet viden om robusthed for børn, unge og voksne

Kompetencer

Poul Lundgaard Bak, der har udviklet Robusthedsprogrammet er overlæge i Komiteen for Sundhedsoplysning. Poul har tidligere arbejdet som sundhedschef i Børn og Unge, Århus Kommune, som kommunelæge i Silkeborg og som forebyggelseschef i Ringkøbing Amt. Han har 25 års erfaring indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, metodeudvikling og stor-skala implementering af videnskabelig viden om sundhed.

Lotte Dalager vil være den primære underviser i dette projekt. Lotte er uddannet pædagog og har mange års erfaring i arbejdet med unge i klubregi i Bispehaven i Aarhus. Hun har været vejleder på EGU, er uddannet mentaliseringskonsulent og har arbejdet som konsulent med Robusthed i Sundhed og trivsel, Børn og Unge, Aarhus kommune.

 

Praktisk

Baggrund for kurset
Overgangen mellem ungdom og voksenlivet har de seneste år haft en særlig politisk bevågenhed. Der er fra centralt hold stort fokus på, at unge får en kompetencegivende uddannelse, og helst ikke venter for længe med at blive en del af uddannelsessystemet.
I Gentofte Kommune er der også stort fokus på at bidrage til at skabe rammerne for et godt ungeliv, som skal give de unge den bedste start på voksenlivet. Gentofte opfylder den målsætning, der er sat på landsplan om, at 95 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er et godt resultat, som skal bakkes op af en indsats for, at en stor del af disse også gennemfører en kompetencegivende uddannelse.
Dette har naturligvis haft en afsmittende effekt på beskæftigelsesindsatsen. Særligt kontanthjælps-reformen fra 2014 sørgede for, at indsatsen for de unge skiftede fokus fra beskæftigelse til uddannelse, samtidig med, at kontanthjælpen for alle under 30 år uden uddannelse, blev erstattet af en uddannelsesydelse, der er på SU-niveau. I løbet af efteråret forventes det desuden, at der gennemføres en reform af refusionssystemet, der betyder, at kommunernes andel af udgifterne til forsørgelse stiger, jo længere tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. Samtidig med, at meget tyder på, at risikoen for fastholdelse udenfor arbejdsmarkedet og uddannelse stiger, jo længere tid borgeren er på offentlig forsørgelse.
Dette projekt bygger på den antagelse, at unge der er i stand til at mestre deres eget liv, føler sig sunde og trives også har større sandsynlighed for, at påbegynde og fastholde en uddannelse og senere hen få et arbejde. Derfor vil projektet arbejde med de unges sundhed og trivsel som midler til at hjælpe dem i gang med en uddannelse.

Forløbet med de unge
Forløbet med de unge skal foregå som et gruppeforløb, og skal udover et gruppevejledningsforløb hvor Robusthed bringes i anvendelse, også bestå af en række fælles aktiviteter. Det kan være fysiske aktiviteter, hvor de unge præsenteres for nye idrætsaktiviteter eller fælles madlavning. Aktiviteterne igangsættes som indgangsvinkel til samtaler om elementerne i Robustheds-programmet. Det tilstræbes, at de unge der deltager i gruppeforløbet har indflydelse på de understøttende aktiviteter. Der kunne trækkes på de unges egne kompetencer eller kontakter til instruktører, der kan introducere til en, for de andre, ny aktivitet. Eller det kunne blot være i form af et udtrykt ønske om at prøve en bestemt aktivitet eller en bestemt form for madlavning.
Den endelige udformning af forløbet med de unge vil først ske, når medarbejderne i Ungecentret har deltaget i den første del af undervisningen i Robusthedsprogrammet, da det er vigtigt at robusthedskonceptet er platformen som forløbet bygger på.
Aktiviteter
1. Rekruttering af kommende Robustheds-instruktører fra Ungecentret, der skal deltage i et kursus i Robusthed (t2 dage + 2 dage efter 1-1½ måned og 1 dag yderligere 1-2 måneder).
2. Informationsmøde omkring instruktøruddannelsen i Robusthed og konceptet bag. Formålet er her at skabe større forståelse, synlighed og interesse for projektet på Ungecentret og Robustheds-konceptet.
3. Eventuel rekruttering af resterende deltagere til kursus (fra fx Ydelsescenter).
4. Rekruttering af 6-8 unge til deltagelse i projekt.
5. Gennemførelse af 1. del af kursus i Robusthed.
6. Øvelses og erfaringsdannelse i brugen af Robustheds-programmet
7. Planlægning af gruppeforløb med unge fra Ungecentret
8. Gennemførelse af 2. del af kursus i Robusthed.
9. Basisundersøgelse blandt de unge der skal deltage i forløbet
10. Gennemførelse af gruppeforløb med de unge (Robusthed kombineret med fysiske aktiviteter og/eller madlavning).
11. Slutevaluering blandt unge og personale
12. Gennemførelse af 3. del af kursus i Robusthed.
13. Evaluering og vurdering af projektet og tilgangen.

Organisering
Projektledelse
Frederikke Hygum Thyssen, Kvalitet og Udvikling, SOSU
Mads Sune Andersen, Forebyggelse og Sundhedsfremme, SOSU
Dorthe Outzen, teamleder Ungecenter Gentofte - primært ansvar for planlægning, gennemførsel og implementering af forløb med unge.
Styregruppe
Orientering v projekt start/slut og større ændringer: Torben HD Petersen, Bo Sund
Orientering /status løbende m ca. tre ugers mellemrum: Hanne Elisabeth Jørgensen
Projektgruppe
Medarbejdere fra Ungecentret er med til at planlægge og gennemføre forløb med unge. Dorthe Outzen er tovholder for forløb med unge.

Om Lotte

Jeg holder kurser for medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne. Jeg giver supervision, holder foredrag, underviser og har individuelle samtaler.

Læs mere om mig her